Commissies

Naast het bestuur, dat de dagelijkse gang van zaken regelt, kent Nordom ook een aantal commissies: een reiscommissie, een bladcommissie en een kascommissie.

Reiscommissie

De reiscommissie organiseert de studiereis. Deze gaat vanzelfsprekend naar het Noorden. Eerdere studiereizen gingen onder andere naar Oslo, Kopenhagen, Lund, Stockholm, Göteborg en in 2022 zelfs naar IJsland!

Rond het begin van elk collegejaar zijn we op zoek naar enthousiaste leden die de reis willen gaan organiseren. De reiscommissie bestaat uit ongeveer vijf leden. We vragen van de leden van de reiscommissie in ieder geval dat ze zelf mee gaan op de reis. Het organiseren van de studiereis hoeft niet veel tijd te kosten en is goed te combineren met je studie.

Ook in collegejaar 2022/2023 plannen we op studiereis te gaan. Inmiddels is er een reiscommissie gevormd die aan de slag gaat met het organiseren van de studiereis.

De huidige reiscommissie bestaat uit:
– Kyra Hoogenboom (Voorzitter);
– Amber van den Boomgaard;
– Luca Bos;
– Florien Saalmink;
– Lisa Schoenmaeckers.

Vragen over de studiereis? Op de studiereispagina staat meer informatie. Daarnaast mag je natuurlijk altijd met een reiscommissielid contact opnemen!


Bladcommissie

Al sinds 2003 brengt Nordom een eigen blad uit. Na een aantal jaar “OmNorden” te hebben uitgebracht, is er sinds het voorjaar van 2015 een nieuwe bladcommissie opgericht. Daarmee wilden we een typisch frisse noordelijke wind door het blad laten waaien en een nieuwe naam hoorde daarbij: Noorderlicht.

Noorderlicht heeft meestal 2 uitgaves per jaar. De bladcommissie bedenkt het thema, redigeert de ingekomen stukken en zorgt voor een mooie lay-out. Daarnaast schrijft de commissie zelf ook stukken. Leden mogen ook altijd vrij stukken insturen!

Meer informatie over Noorderlicht en de bladcommissie vind je hier.


Kascommissie

Nordom is statutair verplicht een kascommissie te hebben. De kascommissie houdt het toezicht op inkomsten en uitgaven en controleert de jaarrekening na afloop van het bestuursjaar. Tijdens de eerste ALV van het jaar wordt, na de dechargering van het oude bestuur, een nieuwe kascommissie ingestemd. De kascommissie voert haar taak alleen uit over het boekjaar waarvoor zij ingestemd is, elk boekjaar komt er een nieuwe kascommissie.
In principe nemen de afzwaaiend voorzitter en penningmeester zitting in de kascommissie, maar dit is niet statutair vastgelegd. Alle leden mogen desgewenst zitting nemen in de kascommissie, dus als je hier interesse in hebt kan je dit aan het begin van het collegejaar kenbaar maken bij het nieuwe bestuur.

De kascommissie voor boekjaar 2022/2023 bestaat uit:
– Eva van Maanen;
– Nanne Mast.