Commissies

Naast het bestuur, dat de dagelijkse gang van zaken regelt, kent Nordom ook een aantal commissies: een reiscommissie, een bladcommissie en een kascommissie.

Reiscommissie

De reiscommissie organiseert de studiereis. Deze gaat vanzelfsprekend naar het Noorden. Eerdere studiereizen gingen onder andere naar Oslo/Bergen, Kopenhagen/Lund en in 2022 zelfs naar IJsland!

Rond het begin van elk collegejaar zijn we op zoek naar enthousiaste leden die de reis willen gaan organiseren. De reiscommissie bestaat uit ongeveer vijf leden. We vragen van de leden van de reiscommissie in ieder geval dat ze zelf mee gaan op de reis. Het organiseren van de studiereis hoeft niet veel tijd te kosten en is goed te combineren met je studie.

De aanmelding voor de reiscommissie vindt meestal plaats aan het begin van het collegejaar. Dit wordt tijdig gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen.


Bladcommissie

Al sinds 2003 brengt Nordom een eigen blad uit. Na een aantal jaar “OmNorden” te hebben uitgebracht, besloot de bladcommissie van 2015 de boel om te gooien, en ontstond Noorderlicht. Na een korte stop werd in 2022 Noorderlicht helemaal vernieuwd in een fris, noorderlijk jasje.

Noorderlicht heeft meestal twee uitgaves per jaar. De bladcommissie bedenkt het thema, redigeert de ingekomen stukken en zorgt voor een mooie lay-out. Daarnaast schrijft de commissie zelf ook stukken. Leden mogen ook altijd vrij stukken insturen!

Meer informatie over Noorderlicht en de bladcommissie vind je hier.


Kascommissie

Nordom is statutair verplicht een kascommissie te hebben. De kascommissie houdt het toezicht op inkomsten en uitgaven en controleert de jaarrekening na afloop van het bestuursjaar. Tijdens de eerste ALV van het jaar wordt, na de dechargering van het oude bestuur, een nieuwe kascommissie ingestemd. De kascommissie voert haar taak alleen uit over het boekjaar waarvoor zij ingestemd is, elk boekjaar komt er een nieuwe kascommissie.
In principe nemen de afzwaaiend voorzitter en penningmeester zitting in de kascommissie, maar dit is niet statutair vastgelegd, dit doen we vooral uit praktisch oogpunt. Alle leden hebben het recht zitting te nemen in de kascommissie. Mocht je hier interesse in hebben, dan kan je dit aan het begin van het collegejaar kenbaar maken bij het nieuwe bestuur.